top of page

רשות המיסים מרגיעה את השוק: הסדר מקל למיסוי נאמנויות שהוקמו לפני דצמבר

השינוי בחוק, שנכנס השנה לתוקף, מחייב במס גם נאמנויות שהיוצר שלהן הוא תושב חוץ והנהנה בהן הוא תושב ישראל. לפי הוראות המעבר הנהנה או הנאמן יוכל לבחור בין תשלום מס של 3%-6% מהון הנאמנות לבין מיסוי ההכנסה החייבת על פירות הנאמנות. בנוסף יוגדרו נאמנויות מובהקות שאינן חייבות במס, ונאמנויות שנולדו בתכנון מס לא לגיטימי, שיטופלו בהליכי שומה או בהליכים פליליים.


bottom of page