top of page

קבוצת רכישה בנתיבות: דירת 4 חדרים ב-690 אלף שקל - המודיע - מדורים

קבוצת רכישה שארגן דר' אריה ליבוביץ' זכתה במכרז לבניית דירות פרויקט דירות מגורים בנתיבות למגזר החרדי. מדובר בשטח כולל של כחמישה דונם, שיהיו בו זכויות בנייה ל-80 יחידות, ובקבוצה יש 80 חברים. דר' אריה ליבוביץ' ישלם סכום כולל של כשמונה מיליון וחמישים ושמונה אלף שקל כולל ההיטלים. מחיר הקרקע ללא פיתוח, עומד על 2,832,520 שקל כולל מע"מ.

bottom of page