top of page

חדשות "חמות" בעניין גילוי מרצון בעקבות פגישה עם מנהל רשות המיסים בישראל עו"ד ורו&quot


1.1. רשימות של שני בנקים נוספים הנמצאים בטיפול של רשות המיסים.

1.2. קבלת מידע מן הבנקים ורשויות המס בארה"ב על ישראלים הפעילים שם.

1.3. הגדלת כמות וזהות החייבים בדיווחים לרשות המיסים.

1.4. עוד 11,000 מכתבים לנישומים שונים בקשה לקבלת מידע על מקורות הכנסתם וצפויים לצאת עוד .

בפגישה של ועדת המיסים, בלשכת עורכי הדין עם מנהל רשות המיסים, עו"ד ורו"ח משה אשר, עדכן האחרון בין השאר במידע כדלקמן: רשות המיסים, מנהלת מגעים לקבלת מידע בנוגע לרשימות של שני בנקים נוספים, אחד מאותם שני מו"מים הינו מתקדם ביותר.

כמו כן עדכן אשר , שהמועד שנקבע עם רשות המיסים בארה"ב, להעברת מידע מן הבנקים בישראל לידי רשויות המס בארה"ב, אשר היה אמור להיות בתחילת ספטמבר השנה, נדחה, הואיל והחקיקה הראשית בישראל, שנועדה לאפשר זאת , טרם, הושלמה, בשל העיכוב בגיבוש הממשלה, עניין זה צפוי להיות מתוקן בשבועות הקרובים .

בנוסף עדכן אשר , כי קיים אישור עקרוני של הממשל האמריקאי , לפעול באופן מקביל להעברת כל המידע הבנקאי על ישראלים להם נכסים פיננסיים בארה"ב. על פי אשר בקשה זו של הרשות נענתה בחיוב , אך טרם אושרה באופן רשמי .

בנוסף עדכן מנהל הרשות כי לפני כשבועיים ובהמשך למעלה מ-100,000 המכתבים שיצאו בעבר, לנישומים שונים לקבלת מידע, יצאו עוד כ-11,000 מכתבים כאלו אך לאחרונה לפני שבועיים.

עו"ד ורו"ח משה אשר, ציין, כי בהתאם לעמדת רשות המיסים, מי שקיבל מכתב מעין זה לא יוכל לפנות להליך של גילוי מרצון, ובשבועות הקרובים צפויים לצאת עוד מכתבים נוספים .

לאור האמור, מומלץ לטעמינו לפעול בדחיפות ולהתחיל הליך של גילוי מרצון, על ידי עו"ד המומחה בתחום (על השאלה מדוע עדיף עו"ד על רואה חשבון ומה אמר היועץ המשפטי לרואה חשבון שסיפר בכנס אילת, כי רבים פונים אליו בעניין גילוי מרצון – ראו במאמר שלהלן בנוגע לכל השאלות והתשובות על הליך גילוי מרצון)

bottom of page