top of page

האם קיים סיכון על עובדי רשות המיסים במחלקת החקירות כי יוגשו נגדם כתבי אישום!!! (פן נוסף לשאלה מדוע ר


במסגרת דיון שערך החתום לעיל, עם עו"ד פליליים מן הבכירים בישראל עולה, כי ניצב סיכון פלילי לעובדי רשות המיסים העובדים במחלקת החקירות והמקבלים פניה אנונימית לגילוי מרצון מרואה חשבון.

לטענתם של אותם עורכי דין, הרי שעל-פי חוק, גורמים אלו העובדים בגוף האחראי על החקירות (בשונה מן העובדים בפקידי השומה) מחויבים לפתוח בחקירה אודות מידע שמגיע לידיהם במסגרת זו'.

כאשר פניה לגילוי מרצון נערכת על ידי רואה חשבון, הרי שאותו עובד, הינו בעל קשר ישיר למקור מידע (אשר אין לו חיסיון) והיכול לספק לו מידע בנוגע לעבירת מס שבוצעה ועדיין מבוצעת בישראל. למעשה אותו עובד במחלקת חקירות מחויב לזמן את אותו רואה חשבון ולדרוש ממנו מידע ביחס לנישום שביצע את העבירה. לעמדתם של אותם עורכי דין העוסקים במשפט הפלילי, אי ביצוע חקירה במקרים אלו, יכול לעלות כדי עבירה פלילית של הפרת אמונים, בנקל.

חשוב להבין כי הצורך לפנות בהליך גילוי מרצון על ידי מי שמחזיקים חשבונות בנק בחו"ל הפך לאקוטי!!!!

זה רק עניין של זמן עד שכל המידע יועבר גם לישראל, זאת לצד החלטת הבנקים בשוויץ (כפי שהודיעו ללקוחותיהם) לסיים את התהליכים עד אוגוסט השנה – וכן קבלת רשימות חדשות כל העת בידי רשות המיסים בישראל, של לקוחות בנקים שונים בשוויץ ובעולם, אשר לא דיווחו לרשות המיסים בישראל.

bottom of page