top of page

האם קיימת חובת דיווח בישראל על נאמנות מסוג crummy trust עם נהנה ישראלי


תופעה נפוצה אצל ישראלים שהינם ילידי ארה"ב ו/או שהוריהם הינם תושבי ארה"ב, היא היותם רשומים כנהנים בנאמנות מסוג crummy trust (להלן: "הנאמנות").

המדובר בכלי משפטי המהווה תכנון מס לשם הימנעות ממס ירושה. בהתאם לכלי המשפטי המדובר, הרי שבכל שנה מעביר ההורה לנאמנות סך זהה לסכום אותו מותר לו להעניק לבנו במתנה – ללא מס מתנות בארה"ב (סכום הנע סביב כ-14,000$ לשנת מס), כאשר לנהנה ישנה זכות חד פעמית למשוך את הכסף מתוך הנאמנות, למשך 30- 45 ימים, כאשר אם לא עשו כן, הרי שלא יוכל לקחת את אותו כסף / נכס לעולם, עד למותו של אותו הורה – אשר יצר את הנאמנות.

בעבר נאמנות מסוג זה הייתה פטורה ממס ודיווח בישראל הואיל והייתה נחשבת ומסווגת כנאמנות יוצר תושב חוץ. כיום לאחר תיקון 197 לפקודה וחוק ההסדרים, יוצא כי נאמנות כזו תסווג בדרך כלל כנאמנות קרובים, כך שאף אם תבחר במסלול שאינו מחייב בתשלום המס בכל שנה (מסלול 25%), הרי שחובת הדיווח על הקמת הנאמנות וקיומה תיוותר בעינה.

אלא שלטעמינו הדברים אינם נכונים. לטעמינו במקרה המתואר לעיל, תיחשב הנאמנות כנאמנות בה אין כלל נהנה ישראלי!!

המחוקק קבע כי במקרה בו זכותו של נהנה בנאמנות, תלויה בפטירתו של היוצר או נהנה אחר, הרי שלא יראו באותו נהנה, כ-"נהנה" לצרכי הפקוסה. במקרה דנן, ברור כי היוצר יכל להעניק את אותו סכום בכל נשה ישירות לנהנה, אלא שכל מטרת התכנון הינה למנוע מן הנהנה מגע עם הכספים/נכסים עד למועד מותו של היוצר. עוד ברור כי אם בשנה מסוימת יבחר הנהנה כן להפעיל את כוחו, הרי שאותו סכום יותר לא יהיה בנאמנות ולמעשה תיפסק הנאמנות. כמו כן נזכיר שאף רשות המיסים הסכימה בעבר לקבל כי יכולתו זו של נהנה (לאור מהות הכלי המשפטי) לא תיחשב כיכולת השפעה של הנהנה על הנאמנות.

לאור האמור, הרי שלטעמינו יש בסיס איתן לסברה לפיה במקרים אלו הנהנה הישראלי כלל לא נחשב כנהנה בנאמנות לצרכי פקודת מס הכנסה, ולכן אין לסווג נאמנות זו כנאמנות קרובים.

bottom of page