top of page

הוארך נוהל גילוי מרצון עד ליום 30 ביוני 2016


בהמשך לשיחות בין רשות המסים למשרד המשפטים ולאור הצלחתו של נוהל גילוי מרצון של עבירות מס הודיעה רשות המסים על הארכת המועד האחרון להגשת בקשות, במסגרת הוראות השעה בנוהל, עד ליום 30 ביוני 2016.

ראו הקישור הבא להודעה על הארכת הנוהל באתר האינטרנט של רשות המסים: "נוהל גילוי מרצון" של רשות המסים יוארך עד ל- 30 ביוני 2016

כאמור במאמרים קודמים שפרסמנו בנושא זה, מדובר בנוהל גילוי מרצון של עבירות מס תוך קבלת חסינות מהליך פלילי, כפוף לתשלום מס וקנסות אזרחיים מופחתים – וזאת, כל עוד לא מצוי מידע בעניין זה בידי הרשויות במועד הפנייה.

הנוהל כולל שתי הוראות שעה שהוארכו:

בקשות אנונימיות -מסלול זה אומץ על-ידי רשות המסים לפני כשנה בעקבות נייר עמדה שנשלח על-ידי משרדנו לשר האוצר ולגורמים נוספים בממשלה ובכנסת.

פרטים נוספים על נייר העמדה ניתן למצוא בקישור הבא למאמר שפורסם בזמנו בעניין זה:

" הסדרי גילוי מרצון פשוטים ככלי יעיל בסיוע לכלכלה הישראלית ובהפחתת נטל המס".  

הליך זה מאפשר להגיש בשלב ראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים.

2. מסלול מקוצר- כאשר סך ההון הכלול בבקשה אינו עולה על 2 מיליון₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון₪, ניתן להגיש את הבקשה במסלול מקוצר בצירוף דוחות מס מתקנים רלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום. עם תשלום השובר במועד, תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר.

כמוכן, נקבע כי במסגרת הוראת השעה המוארכת יבוטל התנאי לפיו נדרש תשלום מס משמעותי על ידי המבקש. לאור ההחלטה, הרשות תפנה בכתב למי שהגישו בקשות שנדחו על רקע זה ותודיע כי באפשרותם לפנות שוב במסגרת הוראת השעה שהוארכה.

יש לברך על החלטה זו, שהנה צעד חיובי בכיוון הצעתנו באותו נייר עמדה לקבוע שיעורי מס מזעריים קבועים לתשלום במסגרת הליך זה, כפי שנהוג במספר מדינות אחרות.

אין ספק כי הנוהל הקיים מהווה הזדמנות יוצאת מן הכלל להיחלץ מסבך משפטי של הליכים וקנסות קשים, פליליים ואזרחיים, הצפוי לעברייני מס.

bottom of page