top of page

האם סוף לתכנוני המס ביהודה ושומרון במכירת קרקעות? וקוויים לקביעת שליטה וניהול


הפרקטיקה המקובלת הינה שמקרקעין הנמכרים ביהודה ושומרון, הינם פטורים ממע"מ ומיסוי מקרקעין. פרקטיקה זו נשענת על הוראות החוק לפיהן לצרכי מס, קרקע באזורים אלו הנמכרת על ידי מי שאינו אזרח ישראל ואינו תושב ישראל פטורה ממס, וכאשר מדובר בחברה הרי שבנוסף לכך עסקיה אינם מנוהלים ונשלטים בישראל.

יצוין כי בהתאם לפרקטיקה זו נמכרו אלפי מגרשים בישראל בשטחי יהודה ושומרון לרבות קריית ספר, אורנית, אלקנה ועוד.

בפסק הדין בעניין שי צמרות (אורנית)נדונה השאלה האם קיים חיוב במס במכירת מקרקעין (111 מגרשים), כאשר החברה המוכרת הינה תושבת פנמה ומוחזקת על ידי תושב חוץ, שאינו אזרח ישראל.

המערערת טענה כי אין היא חייבת במס בישראל (מע"מ + מיסוי מקרקעין) הואיל והיא חברה זרה, המוחזקת על יד אזרח חוץ שהינו תושב חוץ ומנוהלת על ידו.

בית המשפט שדחה את הערעור, קבע מפי כבוד השופט בורנשטיין, כי לעמדתו מבחן השליטה והניהול הינו מבחן אחד הבוחן את מקום השליטה ומקום הניהול בפועל של עסקי החברה. במקרה דנן הרי שהיה על הגורם שטען כי הוא הפעיל שליטה וניהול מחו"ל, להוכיח זאת דבר שבפועל לא נעשה צריך ראשית תטעון לכך שיש בידיו יכולת לכך ולאחר מכן להוכיח כי עשה זאת בפועל. במקרה דנן על המערערת היה להוכיח שתושב החוץ שהחזיק בה ניהל בפעול את ההחלטות באשר למגרשים השונים ומה שיעשה בהם, כאשר בפועל כל הניהול נעשה על ידי תושב ישראל שניהל את החברה.

לפסק דין זה השלכות משמעותיות, מעבר להיבט של הדיון בחשוב בנושאי שליטה וניהול, הרי שמדובר בתקיפתה של פרקטיקה רבת שנים, בשטחי יהודה ושומרון בה תושבי ישראל מנהלים, מבצעים שיווק וחותמים על מאות עסקאות של מגרשים ברחבי יהודה ושמרון, עובר חברות "עלומות היושבות במקלטי מס ואשר מוחזקות לכאורה על ידי תושבי חוץ, אשר מעולם לא ראו כלל או ביקרו בנכס אותו רכשו ואשר אותו הם "מנהלים". ייתכן שפסק דין זה יוביל למהפכה בתחום ו/או לחילופין לעריכת תכנון המס הנ"ל באופן מדויק ומיטבי יותר על פי ההנחיות שנקבעו בפסק הדין.

bottom of page