top of page

הקמת חברה זרה בחו"ל ללא חוות דעת משפטית – עשויה להוביל לכתב אישום פלילי


רבים מתושבי ישראל פועלים בחו"ל באמצעות חברות זרות, אשר הוקמו במקלטי מס או במדינות אירופאיות, שאינן מקלטי מס. חלק גדול מחברות אלו הוקמו על ידי נותני שירותים שאינם מתמחים בתחומי המס, חברות שונות שכל השירות אותו הם מעניקים הינו הקמת החברה, פתיחת חשבון בנק ולפעמים אף מתן שירותי ראיית חשבון באותה מדינה זרה.

רבים אינם יודעים כי לצד "מבני החזקות שעשויים להוביל אותם לכדי כתב אישום פלילי במדינות אירופה, הרי שחלקם עשויים לעמוד בפני כתב אישום דוגמה אף בישראל, זאת מבלי יכולת לטעון כי מצבע העבירה הינה החברה עצמה ולא בעל המניות!!

בהכרעת דין בעניין יעקב דיין ועד-אל אחזקות בע"מ, המדובר היה בחברה קפריסאית שהוחזקה על ידי תושב ישראל ועסקה בשירותים ותיאומים לעריכת השתלות כליה בחו"ל. כנגד הנאשמים הוגשו כתבי אישום בעבירות מס. כאשר הנאשמים טענו שאין להגיש נגדם כתב אישום מן הסיבות הבאות: 1. לטענתם מדובר בחברות אמתיות בעלות תוכן אמתי ואילו הם שימשו רק כנציגי החברות; 2. לטענתם פקיד השומה העביר את התיק למחלקת החקירות רק מכיוון שסירבו לשלם את המס שדרש.

כאמור בית המשפט קבע כי הנאשמים אכן אשמים בעבירות המס באופן אישי והעובדה שהכרעת הדין קבעה שהינם אשמים מלמדת שהעברת התיק למחלקת החקירות לא הייתה מטעמים כוזבים שהרי הראייה –הינה שלסוף הואשמו בדין.

חשוב לציין כי לו היו הנאשמים מקבלים חוות דעת משפטית, כתובה וחתומה ממומחה מוכר בתחום (כדרישת בית המשפט העליון) לא ניתן היה להאשימם בפלילים.

עוד חשוב לציין כי בית המשפט העליון בישראל קבע שורת כללים ודרישות שרק אם חוות הדעת עמדה בהם ניתן להסתמך עליה ואלו הם: חוות הדעת הינה בכתב + חתומה + היא נכתבה על ידי מומחה מוכר בתחום משמע לא כל רוח, עו"ד עובד מס הכנסה לשעבר וכדומה יחשב שמי שחוות דעתו מסירה את האחריות הפלילית מאת הנישום ורק אם הלך לאדם המוכר כבקיא באופן מיוחד בתחום זה, אז ורק אז תיחשב חוות הדעת כחוות דעת המגינה מפני טענות בדבר מעשים פליליים.

bottom of page