top of page

מהפכה - חובת דיווח על חוות דעת בתחום המיסים ועל הסתמכות על עמדה המנוגדת לעמדת רשות המיסים– וההשלכה ש


לאחרונה, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק לפיה שורה של מקרים תחול חובת דיווח על נישום, להודיע לרשויות המס על קיומה של חוות דעת, אשר נועדה להשיג "יתרון מס", כאשר לצורך העניין הוגדר זה האחרון כ:

1. הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס או של סכום מקדמה, או הימנעות ממס ;

2.הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות, או להתחשב בהפסד; 3. דחייה של מועד תשלום המס.

המקרים בהם תחול חובת הדיווח הינה:

1. כאשר שכר הטרחה של היועץ (ובלבד שהוא למעלה מ-100K ₪) כולו או חלקו מותנה בסכום יתרון המס (בשפתינו: חיסכון במס) שייווצר לנישום;

2. מדובר בתכנון מדף. זה האחרון הוגדר כאחד מאלו:

א. חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה לפחות, בתוך תקופה של שנתיים, אשר אין הם קרובים, ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת;

ב. חוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציע אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולו או חלקו.

על אף החובה לדווח על קיומה של חוות הדעת, אין הכוונה שיש להגיש אותה עם הדיווח השנתי, אלא שיש לדווח בטופס שייקבע לכך, על קיומה, סוגיות המס המושפעות ממנה והפעולה או הנכס הנדונים. נישום של אי דווח כאמור יראו אותו כמי שלא הגיש את הדו"ח השנתי!

לחובת הדיווח גם ישנם חריגים שונים לדוגמא, כאשר המדובר בחברה בעלת הכנסות קטנות מ-3 מיליון ₪ בשנה וכדומה.

מעבר לאמור נקבעה חובת דיווח גם על יישום של "עמדה החייבת בדיווח" זו האחרונה הוגדרה כעמדה שמתקיימים בה כל התנאים הבאים:

1. היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח;

2. יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס או על 10 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

כזכור, ממבזקים אחרים שלנו, הריש בהתאם לקביעת בית המשפט העליון בישראל, רק חוות דעת שניתנה בכתב ונחתמה על ידי מומחה מוכר בתחום, יש בה בכדי לגונן מפני חשדות פליליים כלפי הנישום. קבלת אותה חוות דעת בדיוק, מגורם שאינו ידוע ומוכר כבר סמכא באופן מיוחד בתחום בו ניתנת חוות הדעת (לדוגמא מרו"ח או עו"ד מן השורה – אף שהוא עוסק מס' שנים בתחום), אין בה בכדי לסייע לנישום ולמעשה הוא יהא עדיין חשוף להליכים פליליים.

לא מן הנמנע כי חובת הדיווח שנקבעה לעיל, תוביל אף לאישומים פליליים כלפי אותם נישומים הואיל והם למעשה "ילשינו על עצמם".

bottom of page