top of page

פורסם התיקון לחוק (תיקון 207) המאפשר העברת מידע בין מדינת ישראל למדינות חוץ גם שלא בכפוף לאמנות למני


כידוע ישראל כמו מדינות רבות אחרות חתמה על אמנה לביצוע חילופי מידע באופן מולטי-טראלי ולא רק במסגרת אמנות מס למניעת כפל מס (במסגרתן חילופי המידע הנם מצומצמים). אמנת המס רבת המשתתפים (מולטי טראלית) בדבר חילופי המידע, הינה רחבה יותר ומאפשרת העברת מידע באופן שוטף (ולא רק ביחס לנישום ספציפי), אלא שעד עתה טרם בוצעו התיקונים בדין הפנימי בישראל המאפשרים את יישומה של האמנה.

תיקון 207 האמור בא לאפשר את יישומה של האמנה. בהתאם להוראות התיקון, הרי שמדינת ישראל תהא רשאית להעביר מידע על פי בקשת המדינה האחרת בכל מקרה בו המדינה האחרת מבקשת זאת ומדינת ישראל התרשמה כי אכן יש בכך בכדי לסייע לאותה מדינה בכדי לאכוף את דיני המס שלה ואין בכך בכדי להזיק לשלומה ובטחונה של מדינת ישראל וכן שאותה מדינה מבקשת נוהגת באופן זהה כלפי מדינת ישראל ונענית לבקשותיה. במקביל תתחייב אותה מדינה לשמור על סודיות המידע, להשתמש בו רק לצרכי אכיפת דיני המס ולא להעבירו לגורמי שלטון אחרים במדינה מעבר לרשות המיסים המקומית.

על אף האמור, הרי כאשר מתבקש מידע ביחס לנישום ספציפי שהינו תושב ישראל, נקבע כי מנהל רשות המיסים יודיע לאותו נישום, על בקשה זו 14 ימים מראש. אלא שאליה וקוץ בה המנהל לא יהיה מחויב במסירת ההתרעה 14 ימים מראש, במקרה בו ביקשה המדינה השנייה לשמור על סודיות הבקשה – יוצא אפוא כי סופו של הסעיף מרוקן אותו מתוכן כמעט לחלוטין, שהרי ברור שהמדינות כולן יבקשו לשמור על סודיות בקשתן לקבלת המידע.

bottom of page