top of page

העוקץ של רשות המיסים?


הכותב הינו ממומחי המס המובילים בישראל מחברה של ספרות ענפה בתחומי המיסוי הישראלי והבינלאומי.

בימים האחרונים התפרסמו מודעות של רשות המיסים, לפיהן יש מי שמתחזה לאנשי הרשות בכדי להוציא מידע מנישומים.

המדובר למעשה בניסיון לבצע "עוקץ" על בעלי עסקים, להם קיים פחד תמידי מהמילה "רשות המיסים". כאשר בעל עסק קטן מקבל טלפון מרשות המיסים הוא דבר ראשון "נלחץ", כאשר בעל העסק מתבקש למסור מידע אישי, הרי שרק מחמת הלחץ הוא עשוי למסור מידע רב דוגמת מס' חשבון בנק, כתובת, תעודת זהות פרטים אישים וכדומה ולפעמים אף מספר כרטיס אשראי. בדרך זו יכול העבריין שקיבל את המידע להשתמש בפרטים האישיים בניסיון לקבל כספים ולשלם תשלומים שונים מחשבונו של אותו אזרח תמים.

השיטה האמורה אינה חדשה, ולפני מס' חודשים נעשה ניסיון של גורמים עברייניים לפעול באופן דומה כלפי נישומים בעלי אזרחות אמריקאית, בעקבות הטלפון אותו קיבלו, נשלח לאותם אזרחים טופס עם פרטים אישיים שנחזה כאילו המדובר בטופס של רשות המיסים האמריקאית. בטופס זה נדרש הנישום למלא פרטים אישיים רבים לצד חתימתו, ולהשיבו למס' פקס אותו קיבל.

העבריינים עשו שימוש בפרטים אלו בכדי לגנוב כספים מחשבונות הבנק של אותם נישומים. לא מן הנמנע כי בשלב הבא ינסו הגורמים העבריינים לפעול בצורה דומה גם בישראל.

לטעמינו מומלץ כי רשות המיסים תפעל לפרסום המודעות אותן פרסמה גם בשפות הרוסית והצרפתית.

bottom of page