top of page

תכנוני מס לעסקים בינוניים וקטנים

תכנון מס אינו "העלמת מס". חז"ל בעבר, ולהבדיל בתי המשפט בהווה, הכירו באפשרות של צמצום עלויות המיסים באמצעות הוראות החוק עצמם בבחינת "יכה יוסי את יוסי".

המושג חברה משפחתית, בדין בישראל (סעיף 64 לפקודת מס הכנסה) משמעותו יצירת שקיפות בין בעל המניות המרכזי (הקרוי בשפה המקצועית - "נישם מייצג") לבין ההכנסות, לצד הותרת היתרונות של חברה בע"מ (משמע אחריות המוגבלת במניות).

bottom of page