top of page

גילוי מרצון אנונימי – מעכשיו גם ליהלומנים?


ב-12 למרץ 2016 בשעה 10:00 רטטו כל הטלפונים בבורסה – הודעה של הבורסה לכל חברי הבורסה קראה להם להתכנס בשעה 12:00 באולם הבורסה לעדכון בנושא רשויות המס !

עם התכנסות כל החברים לשמע העדכון המרעיש עדכן נשיא הבורסה ליהלומים כי הגיעו להסכמה עם רשות המיסים, לפיה גם יהלומנים יוכלו להגיש בקשות לגילוי מרצון באופן אנונימי !!! עוד הומלץ באותו מעמד כי היהלומנים לא ישאלו שאלות באותו מעמד בשל רגישות הנושא וכל אחד ייוועץ עם עורכי דינו - כאשר הבורסה ממליצה לכולם "לנקות שולחן" לפני ה-31 ליוני 2016 מועד פקיעת הוראת השעה בדבר הסדר גילוי מרצון אנונימי.

אלא שנראה שזו לא הידיעה החדשותית האמתית המסתתרת מאחורי הדברים – דר' עו"ד אריה ליבוביץ', ממומחי המס הבולטים בישראל מסביר את הדברים: "בחודשים האחרונים נשמעו מס' פעמים טענות של מייצגים לפיהם פ"ש גוש דן העוסק ביהלומנים מסרב כלל לדון בבקשה אנונימית לגילוי מרצון של יהלומנים", אלא שראש הרשות – משה אשר, הבהיר מס' פעמים בעבר לרבות בשיחה עם עו"ד ליבוביץ' כי יהלומנים יזכו לאותו יחס שלו זוכים כולם וודאי שהם יכולים לגשת גם להליך אנונימי" אם כך מה התחדש? דר' עו"ד אריה ליבוביץ' מסביר כי בעבר ניסתה הבורסה ליהלומים לקדם הסדר גילוי מרצון רק ליהלומנים לפיהם הם יוכלו לשלם 25% מס על כל הכספים הקיימים בחשבון ללא מתן הסברים נוספים. הסדר זה שעל פי פרסומים שונים קיבל את אישור היועץ המשפטי לממשלה – לא קיבל את הסכמת רשות המיסים אשר לא ראתה בעין יפה הפליה בין נישומים רגילים לבין יהלומנים וסברה ככל הנראה שהסכם כזה צריך שיהיה בחקיקה.

הבורסה אשר הבינה ככל הנראה בימים אלו שאין סיכוי להעביר חקיקה זו, וכן שהזמן דוחק בכל היהלומנים המחזיקים כסף בחו"ל, למעשה הודיעה כי התייאשה וממליצה לחבריה לפנות להליך הרגיל. בהליך זה עשויים חברי הבורסה להגיע למיסוי של 50% ויותר בגין הכספים אותם הם מחזיקים בחו"ל במידה והדברים לא יוצגו כראוי או על ידי בר סמכא.

עוד חשוב לדעת כי לאחרונה השתנתה גם זהות פקיד השומה בפקיד שומה גוש דן עם הכנסה לתפקיד של רו"ח איריס עומר שעמדה עד עכשיו בראש משרד השומה באשקלון. ייתכן שזו האחרונה תראה בעין יפה יותר הגעה להסדרי שומה וגילוי מרצון עם יהלומנים.

דר' עו"ד ליבוביץ' מציין, כי המשבר שפקד את עולם היהלומים והשינויים הגלובליים בעולם הבנקאות, מהווים הזדמנות מיוחדת לרשות המיסים להגיע להסדר עם היהלומנים. דר' ליבוביץ' מעריך כי התארכות המשבר ואי הגעה להסדרים תביא לכך שלרבים מהם לא תהא אפשרות כלכלית להגיע בעתיד להסדר הואיל והם יאבדו חלק מהותי מהונם הכלכלי ולכן הוא ממליץ לרשות המיסים להתגמש דווקא בימים אלו ככל הניתן במסגרת החוק.

bottom of page